โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

กิจกรรมภายในโครงการมีดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า
- นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัดนครนายกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
- ยุติธรรมจังหวัดนครนายกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครนายก แนะนำส่วนราชการและบทบาทภารกิจ
- นายสิทธิภัตร์ พรพิจิตรทรัพย์ รองอัยการจังหวัด สคช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องกฎหมายเบื้องต้น และการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
- กิจกรรมนันทนาการ โดย นายจงชนะ บำรุงจิต และคณะ

ช่วงบ่าย
- กิจกรรมนันทนาการ โดย นายจงชนะ บำรุงจิต และคณะ
- กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ ฝึกปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย นายบุญส่ง วรวัฒน์

ช่วงเย็น
- กิจกรรมสายใยสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
- ศึกษาดูงานและชมการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
— ที่ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท