จัดนิทรรศการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมและเพิ่ม สีสันให้กับงานดังกล่าว จนได้รับคำชมจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และผู้บริหารของสำนักงานสภาเกษตรกรของจังหวัดใกล้เคียง — ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)