สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022285
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
7
44
21893
408
194
22285

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 19:33:53

บทบาทภารกิจ

          เพื่อให้สอดคล้องเจตนารมณ์ที่ว่า "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" กระทรวงยุติธรรมจีงมีนโยบาย

ได้จัดตั้ง "สำนักงานยุติธรรมจังหวัด" ขึ้น เพื่อให้ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมเข้าถึง ชุมชน สังคมโดยรวมอย่างเสมอภาคเป็นธรรมรวดเร็ว อย่างแท้จริง

จึงกำหนดบทบาทภารกิจให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดังต่อไปนี้

         - เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด

         - มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

         - มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชน

         - มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม

         - มีหน้าที่แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด

         - มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

         - มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

         - เปิดช่องทางด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด

         - ดำเนินการนำรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์)ไปใช้ในทุกพื้นที่

         - มี หน้าในการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนจะไม่สิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลทำให้สามารถขจัดความขัดแย้งของประชาชนให้สามารถยุติลงได้ในระดับ ชุมชน/หมู่บ้าน และก่อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้

         - มี หน้าที่ในการทำให้เกิดความสมานฉันท์ของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ของสังคมในภาพรวม ให้มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

         - มี หน้าที่ในการจัดจั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนในการป้องกันอาชญากรรม/ลดความขัดแย้ง/การคืน คนดีสู่สังคม และด้านการประชาสัมพันธ์

         - มีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในชุมชน

         - มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มเข็ง

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053