สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
7
64
21893
428
194
22305

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 21:07:52

ประวัติความเป็นมา

          กระทรวงยุติธรรมได้เปิดมิติใหม่ในการบริหารราชการโดยมีนโยบายในการจัดตั้ง องค์กรศูนย์กลางการบริหารและการให้บริการประชาชนขึ้นในระดับภูมิภาคทุก จังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ในลักษณะเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนรวมทั้งการประสานงานและบูรณาการกับส่วน ราชการและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และตามกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัด

แนวความคิดและหลักการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

         สืบเนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็น แผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์การบริหารราชการของกระทรวง ยุติธรรม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ กอง/ศูนย์/สำนัก ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองการต่างประเทศ กองออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนราชการเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ยังไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด ทำให้ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง เพราะไม่มีส่วนราชการรองรับในระดับภูมิภาคหรือระดับพื้นที่จังหวัด ในฐานะเป็นส่วนราชการผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เฉกเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ หลายกระทรวง

         กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดจากการที่ไม่มีส่วนราชการผู้ แทนกระทรวงยุติธรรมในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ได้ตระหนักถึงเงื่อนไขในมาตรการจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐตามนโยบายของ รัฐบาล จึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการบริหารราชการในภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนราชการผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการสังกัดกระทรวง ยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ รวมทั้งการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ ตามกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัด ทั้งกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ศาล และราชทัณฑ์ รวมทั้งการพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) และตามระบบ

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053