สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
7
53
21893
417
194
22294

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 20:14:53

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

        “ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เป็นองค์กรในการบูรณาการงานยุติธรรมเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ”

 

พันธกิจ (MISSION)

        1. อำนวยความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

        2. พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อประชาชน

        3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน

        4. ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชิงรุก

        5. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งทำให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรม

 

ยุทธศาสตร์

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก และพัฒนาความร่วมมือในงานยุติธรรม

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053