สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
7
40
21893
404
194
22281

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 19:25:18

สนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

     ศูนย์ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท คือ ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน โดยอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดนครนายก ร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ระหว่างคนในชุมชน รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อนำไปสู่การประสานงานแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชน พึงมี พึงได้ตามกฎหมาย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และเป็นแหล่งประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

    ปัจจุบัน จังหวัดนครนายก ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระดับ จังหวัด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานภาครัฐ ตั้งอยู่ ณ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก และขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 9 ศูนย์ ประกอบด้วย

    ๑. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอเมือง

    ๒. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอองครักษ์

    ๓. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลหนองแสง

    ๔. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทบ้านดงแขวน

    ๕. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอบ้านนา

    ๖. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านพริก

    ๗. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลสาริกา

    ๘. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลโคกกรวด

    ๙. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบางปลากด

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการจัดการความขัดแย้ง

    สะดวก   >> ไม่เป็นทางการหรือมีขั้นตอนมากเกินไป

    รวดเร็ว   >> ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน

    ประหยัด  >> ไม่มีค่าใช้จ่าย

    พึงพอใจ   >> คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

    รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ  >> เพราะผลการไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ 

"การเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์ โดยการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี"

    แนว ทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างมาตรการด้านกฎหมายเป็นหลัก แต่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน สามารถยุติข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งด้วยภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้ง เดิมของชุมชนเอง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะสนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนในชุมชนให้สามารถดำเนินกระบวน การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ด้วยตนเอง

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053