สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
7
56
21893
420
194
22297

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 20:26:13

ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม

     ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนด้านกฏหมายการฟ้องร้องคดี เช่น การวางเงินประกันตัว ผู้ต้องหาในคดีอาญา การจ้างทนายความว่าความ การชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาล    

     เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน ด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

กองทุนยุติธรรมสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

     การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

     การจ้างทนายความ

     ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์

     ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก

     ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย

     ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

     คำขอรับการสนับสนุน ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓  ดังต่อไปนี้

ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน

     พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

     ลักษณะ ของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเสีย หายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ

     ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

     เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

     พฤติกรรม ข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทำของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน

     การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้คำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย

     การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริง อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการกำหนดได้

หลักฐานการขอรับการสนับสนุน

     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

     สำเนาทะเบียนบ้าน

     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

     หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคดี

     แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

     มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม รวมการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 30 วันทำการ

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053