สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022306
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
7
65
21893
429
194
22306

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 21:11:10

จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา

          มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดหา ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาโดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฏกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่ กระทรวงยุติธรรมกำหนดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลืือประชาชนทางกฎหมาย โดยการให้มีทนายความเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดระยะเวลาการสอบสวนและให้ทนายความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนใน การปฏิบัติหน้าที่

           ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ในคดีอาญา พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 เพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าว

 ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความได้

            1.คดีที่ผู้ต้อหามีอัตราโทษประหารชีวิตและไม่มีทนายความ

            2.คดีที่ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี  ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและไม่มีทนายความ

            3.คดีที่ผู้ต้องหามีอัตราโทษจำคุก  ไม่มีทนายความ  และต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้

 กระบวนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุม

           ขั้นตอนที่ 1.พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิและจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจากรายชื่อทนายความที่มี อยู่ในเขตท้องที่นั้น

           ขั้นตอนที่ 2.ทนายความปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย

           ขั้นตอนที่ 3.ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเบิกจ่ายรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ

หน้าที่ของทนายความ

- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

- เข้าร่วมการสอบปากคำ

- ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา

- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี

- ว่าต่างแก้ให้แก่ผู้ต้องหาในขั้นสอบสวน

สิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้

เมื่อ พนักงานสอบสวนจัดหาทนยความให้แล้ว ถ้ามีเหตุอันสมควรใดที่เห็นว่าทนายความที่จัดหาให้อาจไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ทนายความได้อย่างเต็มความสามารถ ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาได้

 เหตุอันสมควรในการปฏิเสธไม่รับทนายความ

-ทนายความมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดี

-ทนายความเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

 การร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความแทนพนักงานสอบสวน

เมื่อ ผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาทนายความ ให้แทนพนักงานสอบสวน โดยอาจทำได้ในวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

1. ร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

ในกรุงเทพ ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ในต่างจังหวัด ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรม

 2. ร้องขอต่อผู้แทนสภาทนายความ

ในกรุงเทพ ได้แก่ นายกสภาทนายความหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในต่างจังหวัด ได้แก่ ประธานสภาทนายความจังหวัดหรือได้รับมอบหมาย

         ผู้ต้องหาไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ

ทนาย ความมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าทีจากกระทรวง ยุติธรรม ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550

        อัตราเงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่เงินรางวัลทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่

คดีประเภทที่ 1 คือ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต อัตราเงินรางวัล 20,000 บาท

คดีประเภทที่ 2 คือ คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิตอัตราเงินรางวัล 15,000 บาท

คดีประเภทที่ 3 คือ คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือกรณีคดีเกี่ยวกับยเสพติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ อัตราเงินรางวัล 10,00 บาท

คดีประเภทที่ 4 คือ คดีที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงและผู้ต้องหาในการรับสภาพ อัตราเงินรางวัล 500 บาท

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ

          คำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย สำเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053