สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
7
46
21893
410
194
22287

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 19:52:32

การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

          หลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

           เมื่อได้บาดเจ็บหรือตายจากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่นผู้เสียหายขอรับ ทางอาญาของบุคคลอื่น ผู้เสียหายขอรับค่าตอบแทนจากรัฐได้และเมื่อได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย   หรือจิตใจหรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากถูกข่มขืน   ถูกทุบตี   หรือฆ่าเพื่อชิงทรัพย์  ถูกลูกหลงถูกทำให้แท้งลูกหรือได้รับบาดเจ็บหรือตายจากการกระทำจากบุคคล อื่น   คนชรา

คนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้งเมื่อเกิดเหตุให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. แจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานตำรวจ  ณ  ท้องที่ที่เกิด

2. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา  กรณีตายให้แจ้งเพื่อออกใบมรณบัตร

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

4. ยื่นคำรับเงินค่าตอบแทนภายใน 1 ปี  นับจากวันที่เกิดเหตุ

สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย

กรณีทั่วไป

1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  30,000  บาท

2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  20,000  บาท

3.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อัตราวันละไม่เกิน  20,000 บาท  ระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี

4. ค่าตอบแทนความเสีหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 30,000  บาท

กรณีเสียชีวิต

1.ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  ตั้งแต่ 30,000  บาท  แต่ไม่เกิน 100,000  บาท

2.ค่าจัดการศพ  จำนวน  20,000  บาท

3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู  ไม่เกิน  30,000  บาท

4.ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่ไม่เกิน  30,000 บาท

            เมื่อศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยขอรับค่าทดแทนจากรัฐได้

เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี  ต่อมาปรากฏ

ข้อเท็จว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิด มีการถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีหรือศาลพิจารณาแล้วว่าข้อเท็จจริง

ที่ปรากฏ จำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติดังนี้

1.ติดต่อเจ้าพนักงานที่อ่านคำพิพากษาเพื่อขอคัดสำเนาเอกสาร  โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง  ดังนี้

       -สำเนาคำพิพากษาของศาลทุกศาลที่มีคำพิพากษา

       -สำเนาหมายขัง  หมายจำคุกและหมายปล่อย

      - สำเนาใบแต่งทนายความ

      - หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

2. สำเนาหนังสือว่าจ้างความกรณีที่ไม่ใช่ทนายขอแรง

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

4. ยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด

 

สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลย

กรณีทั่วไป

1. ค่าทดแทนการถูกคุมขัง  อัตราวันละ  200  บาท

2.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  300,000 บาท  ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี

3.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  50,000 บาท  ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี

4.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีอัตราวันละไม่เกิน  200  บาท  นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

     - ค่าทนายความเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฎกระทรวงกำหนด

     - ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  30,000  บาท

กรณีเสียชีวิต

1.ค่าทดแทน  จำนวน  100,000  บาท

2.ค่าจดการงานศพ จำนวน  20,000   บาท

3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู  จำนวนไม่เกิน  30,000  บาท

4.ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน  30,000  บาท

 

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานีตำรวจทั่วประเทศ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.moj.go.th

 โทร 02 141 2933-34

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก โทร 037 315002

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053